Ønsker du å lease sakselift, bomlift eller annen type lift?

Ådalen Truck AS har et godt samarbeide med Nordea Finans – noe som gir deg en bedre rente når du ønsker leasing på ny lift, og andre maskiner.

Vi kan garantere rask behandling! Ved normale forutsetninger, kan man forvente å få avtalen på plass i løpet av en dag.

Leasing er en finansieringsløsning for alle typer maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor registrert i Foretaksregisteret. Det fungerer på den måten at Nordea Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret.

Din virksomhet (kunden) disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år. Dette er avhengig av type utstyr og hva kunden ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

 

Fordeler med leasing

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering.

 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av liften i takt med dens verdiforingelse.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden hvor liften benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til maskinen. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.
 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
Les mer om frakt