Kjøpsbetingelser for Ådalen Truck AS

Kjøpsbetingelser for Ådalen Truck AS

Kjøpsbetingelsene benyttes på alt salg fra Ådalen Truck AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Kjøper menes i dette dokumentet som den person eller instans som bestiller en vare fra Ådalen Truck AS.

PRISER

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket.
Ved salg til Svalbard legges det ikke til norsk mva.

BETALINGSALTERNATIVER

Ådalen Truck AS tar imot betalinger med kort via Stripe eller via Two Bedriftsfaktura.

PRISENDRINGER

Prisene kan endres uten forutgående varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, vil ikke under noen omstendigheter bli endret. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Ådalen Truck AS forplikter seg til og levere varen til avtalt pris. Alle priser er oppgitt eks. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Ådalen Truck AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Ådalen Truck AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Alle salgs- og tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Dersom det er tomt for den aktuelle salgs eller tilbudsvaren kan kjøper avstå fra kjøpet uten kostnader.
Kampanjepriser kan ikke kombineres med andra kampanjer eller rabatter om det ikke spesifikt er opplyst som et tilbud som kan kombineres.

LEVERINGSTIDER

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager.

MANGLER ELLER FEIL VED PRODUKT

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere dette til Ådalen Truck AS. Mindre transportskader og små kosmetiske skader anses ikke som reklamasjons-verdi.

Dersom Ådalen Truck AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Dersom kjøpte produkter skal lakkeres, eller etterbehandles er kunde pliktig til å foreta en kontroll av produktet for å forsikre seg om at det er riktig produkt, og at produktet er uten transportskader eller andre feil. Utgifter til lakk o.l dekkes ikke ved retur med mindre det foreligger helt spesielle forhold.

ORDRENS GYLDIGHET

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon er det implisitt gitt at ordrebekreftelse blir gitt såfremt ikke Ådalen Truck AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det gitt at kjøperen godtar å følge Ådalen Truck AS salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er skriftlig avbestilt eller Ådalen Truck AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

FRAKT

Alle varer sendes normalt med Schenker, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Schenker, vil en annen befrakter bli valgt av Ådalen Truck AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket fraktmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Ådalen Truck AS blir belastet kjøperen. Alle påløpte gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Kjøper har full mulighet til å benytte seg av egen opphenting uten tilleggsgebyr fra Ådalen Truck AS.
Fraktbetingelser er da ExW iht. IncoTerms

ANGRERETT

Kunden har ikke anledning til å angre kjøp av spesialbestilte, eller spesialtilpassede produkter. Herunder hører lakkerte varer og varer som ikke inngår i standard lagerført sortiment.

Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde.
Ved benyttelse av angreretten dekker kjøper returfrakten.

REKLAMASJON

Garanti på alle produktene følger produsentenes garanti. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, herunder feil montering, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantier innbefatter normalt ikke deler til produktet hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter, monteringsutgifter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet.

Alle garantisaker må dokumenteres skriftlig til vår verkstedavdeling. Det må gis grundig dokumentasjon med tekst og bilder slik at en vurdering kan bli gjort på forhånd hvorvidt skaden går på garanti eller ikke.

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Ådalen Truck AS gjør oppmerksom på at bilder i nettbutikken kan avvike noe fra produktet i utseende og innhold. Ådalen Truck AS bestreber seg til at bilder og illustrasjoner i størst mulig grad skal tilstrebe en realistisk gjengivelse av produktets utseende og funksjon.

RETUR RETT

Maskiner/trucker og/eller spesialbestilte produkter har ingen returrett.
Alle produkter som er bestilt i nettbutikken har returrett. Dersom kjøper benytter seg av angreretten ved retur, står kjøper selv for returfrakt.

Dersom kjøper mener at varen har feil eller mangler ved mottagelse skal Ådalen Truck AS kontaktes umiddelbart. Ådalen Truck AS vil i tilfelle selv stå for frakt, og har ansvar for å ordne opp.

Ved retur av varer vil kunde få full refusjon av produktet. Frakter blir ikke refundert.
Ådalen Truck AS skal alltid kontaktes før en eventuell retur. En retur uten avtale med oss vil anses som ugyldig!

All retur av varer må skje innenfor 14 dager.
Dersom du ønsker å sende en vare i retur, bruker du forpakningen du mottok varen i og legger ordrebekreftelsen sammen med varene og sender til:

Ådalen Truck AS
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg

MONTERING OG ENDRING AV PRODUKT

Montering og bruk av maskiner og utstyr må være i samsvar med produsentens og Ådalen Truck As sine restriksjoner og veiledninger.

All endring av truckens konstruksjon skal og må gjøres i samråd med forhandler og produsent. Dersom dette gjøres utenom fraviser produsent/ forhandler seg alt ansvar.

All modifisering og ekstrautstyr må være sertifisert/CE godkjent og oppfylle nødvendige krav fra norske myndigheter. Montering skal og må være montert av kvalifisert personell. Dersom dette ikke kan dokumenteres frafaller garanti på produktet.

UAVHENTEDE LEVERANSER

Dersom kunde ikke er tilgjengelig for utlevering av bestilt vare, eller ikke avhenter varer innen valgte befrakters frister forbeholder Ådalen Truck AS seg retten til å belaste kunden for omkostninger i forbindelse med frakt og retur.

SALGSPANT

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et kjøp på av-betaling.

Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort, er kjøperen uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang, herunder kan kjøperen ikke videreselge salgsgjenstanden før kjøpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jf. pantelovens § 3-22).

HANGCHA GARANTI

Garanti på alle gaffeltrucker:
2 års garanti/ 2000 timer på motor og drivverk.
Eks.1: Om trucken har gått 2000 timer etter 18 måneder vil truckens garanti ende i det timetallet runder 2000.
Eks. 2: Om trucken har gått 1600 timer etter 2 år vil truckens garanti ende i det man kommer til datoen for kjøpet(2 år).

1 års garanti/ 1000 timer garanti på øvrige deler.
Eks.1: Om trucken har gått 1000 timer etter 7 måneder vil truckens garanti ende i det timetallet runder 1000.
Eks. 2: Om trucken har gått 350 timer etter 1 år vil truckens garanti ende i det man kommer til datoen for kjøpet(1 år).

Garantien gjelder ved normal bruk av maskinen i normale, tørre forhold. All service og vedlikehold som gjøres på trucken må utføres etter fabrikkens standard. Utførende verksted skal være godkjent av Ådalen Truck AS.
Garantien gjelder ikke ved selvpåførte skader, hærverk eller skader som er skjedd ved feil bruk av maskinen.

Hangcha produserer også trucker til fiskeri og havbruk. Her brukes truckene ofte i tøffe værforhold med salt og sjø, som tærer kraftig på truckene. Våre fiskeritrucker er  tilpasset så godt som mulig disse forholdene, men det vil dog være større slitasje på disse truckene i forhold til trucker som blir brukt i lager og på tørre arbeidsplasser.

Trucker til fiskeri og havbruk har derfor egne garantibestemmelser.


Garanti på sniler og stablere:
Alle sniler og stablere har 1 års garanti/1000timer.
Garantien gjelder ved normal bruk av maskinen i normale, tørre forhold. All service og vedlikehold som gjøres på maskinen må utføres etter fabrikkens standard. Utførende verksted skal være godkjent av Ådalen Truck AS.
Garantien gjelder ikke ved selvpåførte skader, hærverk eller skader som er skjedd ved feil bruk av maskinen.